Wednesday, June 13, 2012

MEMORANDUM MENTRANFORMASIKAN EKONOMI USAHAWAN MUDA INDIA DIMALAYSIA


MEMORANDUM MENTRANFORMASIKAN EKONOMI USAHAWAN MUDA INDIA DIMALAYSIA


MEMORANDUM
 Kepada : Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
                 (Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan)
Daripada : Pergerakan Pemuda MIC Selangor


MEMORANDUM MENTRANFORMASIKAN EKONOMI USAHAWAN MUDA INDIA DIMALAYSIA


1.0              PENDAHULUAN
Kerajaan sedang berusaha untuk mewujudkan satu model ekonomi baru untuk negara yang antara lain berteraskan kepada peningkatan produktiviti pekerja yang bermatlamat membantu mereka meningkatkan pendapatan. Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, kerajaan akan memberikan skop kerja kepada majlis ekonomi yang akan ditubuhkan, yang terdiri daripada pakar-pakar ekonomi termasuk dari luar negara, untuk mencadangkan satu model ekonomi yang baru untuk negara.

Model ekonomi itu juga akan menggariskan bagaimana Malaysia boleh menganjakkan kedudukan ekonominya daripada sebuah negara yang berada pada peringkat pendapatan sederhana tinggi kepada pendapatan tinggi. Ini Juga termasuk mentranformasikan Sosio-Ekonomi masyarakat India Malaysia.
Memorandum Ini disediakan untuk menyumbang idea dan juga pendapat bagaimana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan dapat membantu untuk memajukan serta meningkatkan sosio-Ekonomi Masyarakat India Melalui membuka peluang yang terdapat melalui kementerian.
Kriteria yang disediakan oleh Perbadanan Nasional Berhad (Rakan Perniagaan Francais Anda) tidak memberi peluang untuk Bukan Bumiputra untuk memiliki atau mejalankan perniagaan Francais. SKIM PEMBIAYAAN FRANCAISI
Skim ini menyediakan pembiayaan kepada francaisi-francaisi Bumiputera sahaja untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
Pemuda MIC Selangor meminta kelongaran untuk medapatkan Bukan Bumiputra terutama Pemuda Bangsa India yang layak juga menyertai perniagaan Francais ini.
Berikut adalah cadangan Kriteria Syarikat India atau Bukan Bumiputra :-
Kriteria
Kriteria Sekarang
Cadangan
Keutamaan diberi kepada individu yang memiliki kelayakan minima Diploma

Francaisor/Francaisi Induk berdaftar dengan Pendaftar Francais

Usahawan menjadi pemilik/pengusaha

100% ekuiti milik Bumiputera
Memberi minima 10 francaisi setahun dengan pengecualian 100% ekuiti Bumiputra
Surat Tawaran dari Francaisor/Francaisi Induk

Permohonan pembiayaan perlu dibuat melalui Syarikat Sdn Bhd untuk pembiayaan melebihi RM250,000

Permohonan pembiayaan bagi pemilikan tunggal adalah bagi jumlah pembiayaan tidak melebihi RM250,000

Perniagaan mesti mematuhi garis panduan syariah

Saiz Pembiayaan: RM20,000 hingga RM500,000

Margin Pembiayaan : Sehingga 70% daripada kos projek
100% Pembiayaan untuk 10 francaisi setahun

2.0       USUL

1.)    Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan Perlu membuka peluang kepada masyarakat india menceburi dalam“Francais  Komuniti"

Usaha kerajaan memperkenalkan program "Francais Komuniti" bagi membantu mengukuhkan lagi budaya keusahawanan perlu dimanafaat sepenuhnya golongan usahawan kecil di negara ini.  Program ini dilihat mampu menghapuskan persepsi orang ramai bahawa perniagaan francais adalah sebuah industri berskala besar. Industri francais ini terbuka kepada lapisan masyarakat tanpa mengira status sosial yang penting mereka mempunyai minat dan semangat tinggi untuk berjaya dalam perniagaan, Namun Program ini dikhaskan kepada Bumiputra sahaja.

 Hal ini bercangah dengan konsep 1 Malaysia, Aspek utama ialah sikap saling hormat menghormati dan bersikap menerima di antara satu sama lain.Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui '1Malaysia'. Hubungan kaum dipereratkan bagi jangka masa panjang Tiada perbezaan antara bandar, luar bandar dan kumpulan etnik sekiranya mereka mempunyai potensi berhak mendapat bantuan kerajaan berbanding anak-anak golongan berada yang sudah tentu mempunyai peluang pendidikan yang terbaik. Kerajaan menawarkan akses pemula dengan menyediakan datar permainan yang adil tetapi kita sebagai kerajaan tidak berkemampuan memastikan penghasilan yang sama. Prinsip utama yang mendasari 1Malaysia adalah kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga besar.  Justeru Itu Pemuda MIC Selangor Memohon agar  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan Perlu membuka peluang kepada masyarakat india menceburi dalam  “Francais Komuniti".


2.  USAHAWAN MUDA INDIA PERLU DIBERI PENDEDAHAN MENGENAI PEMBUKAAN KEDAI 1 MALAYSIA.
Kerajaan menyasarkan satu Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) untuk satu daerah di seluruh negara menjelang hujung tahun depan dan bagi tujuan itu, orang ramai akan diberi peluang memiliki kedai berkonsepkan harga rendah , Usahawan Muda India juga minat untuk memiliki Kedai Satu Malaysia.
Pemuda MIC Selangor menyeru supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan merangka pelan tindakan khas untuk  memberi peluang kepada usahawan muda kaum india menceburi dalam bidang peruncitan dengan membuka Kedai 1 Malaysia .
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan memngadakan satu sesi khas supaya mereka yang minat dalam pembukaan kedai 1 Malaysia diberi nasihat dan juga tunjuk ajar dari segi Syarat Penyertaan, Modal untuk pengurusan, Penentuan Lokasi dan juga Tatacara Permohonan.

3.)    PERUNTUKKAN GERAN PERNIAGAAN PERLU DITAMBAHKAN KEPADA GOLONGAN USAHAWAN MUDA INDIA

Small and Medium Enterprise Corporation Malaysia (SME Corp.) dan SME Bank Malaysia telah memperuntukkan RM70 juta untuk program pembangunan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) baru bagi keupayaan sektor tersebut. sebahagian besar peruntukan itu merupakan pinjaman mudah dengan menggunakan nisbah 50:50 (50 peratus geran dan 50 peratus pinjaman mudah) dan secara berperingkat telah  dikurangkan peruntukan geran tersebut.

Pemuda MIC Selangor memohon supaya Pemberian Geran perlu dikekalkan dan juga nilai pemberian pinjaman perniagaan perlu ditambah.4.)     KENAIKKAN BILANGGAN KEMASUKKAN USAHAWAN MUDA INDIA DALAM MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM).
Maktab Koperasi Malaysia (MKM)merupakan satu-satunya institusi pendidikan koperasi di negara ini. MKM telah ditubuhkan dalam tahun 1956 dan diperbadankan sebagai sebuah badan berkanun melalui penguatkuasaan Akta Parlimen pada tahun 1968. Melalui akta tersebut MKM telah diberi tanggungjawab sebagai sebuah institusi yang menyediakan latihan dan pendidikan koperasiuntuk gerakan koperasi di negara ini. Kini, MKM telah menjadi sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
Pemuda MIC Selangor Memohon agar Kemasukkan  Pelajar ke Maktab Koperasi Malaysia (MKM) perlu diberi peluang kepada Golongan Usahawan Muda India yang mahu menceburi bidang keusahawanan.


5.)    PROGRAM UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN DAN JUGA KESEDARAN KEPADA PENGGUNA
Satu organisasi khas Pengguna  yang mewakili semua masyarakat India di Negara ini , untuk member kesedaran serta pemdidikan tentang hak pengguna. Memandangkan peranan yang dimainkan oleh organisasi ini perlu diperkukuhkan, penstrukturan semula telah dilakukan bagi membolehkan organisasi ini memainkan peranan secara lebih berkesan dalam pembangunan gerakan kepenggunaan.
Pemuda MIC Selangor Memohon agar seorang pegawai India  Dilantik untuk menjaga kebajikan pengguna yang boleh berkomunikasi dengan masyarakat india di Negara ini.


3.0       PENUTUP
Sehubungan dengan perkara dan usul-usul yang dikemukan diatas, kami menyeru agar pihak  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan dapat memberi penekann yang serius dan juga dapat memberi satu jawapan yang positif yang memberi respon yang memberangsangkan. Dengan ini Pemuda MIC Selangor  percaya taraf sosio ekonomi masyarakat india akan akan tumbuh dengan kadar yang sihat.

No comments:

Post a Comment

NEGARAKU MALAYSIA!!

Untuk Negaraku TELAH BANYAK KITA KECAPI BERSAMA  BERKONGSI SUKA DAN DUKA  KEPELBAGAIAN BUKAN PEMISAH, MALAH MENGUATKAN JALIN...