Saturday, January 7, 2012

PENIPUAN DALAM URUSAN TANAH :ISU DAN PENYELESAIAN

PENIPUAN DALAM URUSAN TANAH :ISU DAN PENYELESAIAN

1. PENDAHULUAN
Kejadian jenayah berkaitan kes penipuan dalam urusan tanah menunjukkan peningkatan dari masa ke
semasa. Peningkatan kes-kes ini menimbulkan rasa bimbang oleh pemilikpemilik tanah di atas
keselamatan harta mereka kerana tanah mereka boleh bertukar milik tanpa disedari. Malah terdapat juga
rungutan dan tiada keyakinan terhadap Pejabat Tanah dan Galian di dalam menjaga harta mereka yang
bernilai ini. Antara faktor penyumbang kepada peningkatan kes-kes penipuan dalam urusan (tukar
hakmilik) tanah adalah peningkatan nilai hartanah itu sendiri, tanah yang terbiar dan kelemahankelemahan
pengurusan di pejabat tanah yang telah dihidu oleh penjenayah. Selain itu, peruntukan
perlindungan hakmilik yang tidak boleh disangkal di bawah Seksyen 340 Kanun Tanah Negara 1965
dimanipulasikan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga selepas transaksi penjualan dijalankan
.
2. ELEMEN-ELEMEN JENAYAH YANG TERKANDUNG DI DALAM PENIPUAN URUSAN
TUKAR HAKMILIK TANAH
Kebiasaannya terdapat dua kesalahan jenayah yang dikesan dilakukan semasa penipuan urusan tukar
hakmilik tanah di pejabat tanah, iaitu pemalsuan (forgery) suratan yang dikemukakan ke kaunter pejabat
tanah dan juga jenayah penipuan (cheating). Penjenayah pada kebiasaannya akan menunjukkan
dokumen hakmilik tanah palsu asal, perintah mahkamah palsu asal atau surat kuasa wakil palsu asal
kepada pembeli yang berpontensi dan mereka juga akan mengemukakan seorang “kambing hitam” atau
orang yang menyamar sebagai pemilik tanah dengan memalsukan kad pengenalannya. Pembeli yang
berminat akan terpedaya dan menandatangani perjanjian jual beli tanah tersebut.
Seterusnya penjenayah akan menggunakan orang tertentu yang biasa berurusan dengan kaunter pejabat
tanah atau melalui peguam bagi mengemukakan borangtukar hakmilik tanah palsu (Borang 14 A),
dokumen hakmilik tanah palsu asal atau apa-apa dokumen palsu asal bagi meyokong urusan ini. Di sini
unsur jenayah pemalsuan berlaku dan jika tidak berhati-hati semasa penyemakan dokumen palsu asal
ini, maka dokumen ini akan dianggap tulin. Malah setiap dokumen ini boleh diklasifikasikan sebagai
dokumen cagaran berharga yang mana jika didapati bersalah, individu atau kumpulan yang terlibat
boleh dituduh dan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga didenda
(Seksyen 467 dan 471 Kanun Keseksaan).
Pejabat tanah yang diperdaya dengan dokumen palsu tersebut akan terdorong untuk memindahkan
hakmilik tanah berkaitan kepada pembeli seperti yang terkandung di atas Borang 14A. Pembeli pula
terpedaya setelah urusan pindah milik ini berjaya dan terdorong untuk menyerahkan sejumlah wang yang
dipersetujui seperti di dalam perjanjian jualbeli yang telah ditandatangani dengan orang yang menipu
menyamar sebagai pemilik tanah. Kesemua ini adalah unsur jenayah penipuan yang mana individu atau
kumpulan yang terlibat boleh dituduh mengikut kategori penipuan yang dilakukan yang mana
2
hukumannya ialah penjara sehingga 10 tahun dan boleh disebat dan boleh juga didenda (Seksyen 420
Kanun Keseksaan).

3. STATISTIK KES-KES PEMALSUAN DAN PENIPUAN DI DALAM URUSAN TUKAR
HAKMILIK TANAH
Ksjian yang pernah dibuat menunjukkan kes pemalsuan suratan dan penipuan tanah meningkat dari
tahun ke setahun. Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Johor, Pahang dan Sabah merupakan negerinegeri
yang menyumbang lebih daripada 10 kes. Manakala Kelantan merupakan negeri yang jumlah
kesnya adalah yang paling rendah. Perlis pula merupakan negeri yang kekal tiada kes bagi tempoh
kajian tersebut. Manakala Sabah merupakan negeri yang paling tinggi sekali kadar jenayah pemalsuan
dan penipuan yang melibatkan urusan tukar hakmilik tanah, iaitu sebanyak 44 kes. Malah ada
sebahagian sindiket penipuan pelaburan untuk membeli tanah yang berlaku di Semenanjung
menggunakan hakmilik tanah palsu di kawasan Sabah. Semakan dan kajian yang dibuat ke atas setiap
laporan polis telah mengenalpasti beberapa jenis suratan yang sering dipalsukan dan digunakan oleh
penjenayah untuk tujuan menipu dalam urusan tukar hakmilik tanah dan kemudiannya menjual tanah
tersebut.
Kajian juga menunjukkan jenayah penipuan tukar hak milik tanah dilakukan dengan memalsukan borang
tukar hakmilik tanah (Borang 14A) adalah yang paling tinggi. Kemungkinan ianya disebabkan kurangnya
semakan dan penelitian ke atas dokumendokumen berkaitan oleh kakitangan pejabat tanah yang
memudahkan jenayah tersebut dilakukan.
Bagi tanah-tanah yang mana terdapat sekatan kaveat persendirian atau kaveat pendaftar dan tanahtanah
yang cukainya tidak dibayar bagi tempoh yang agak lama, pemalsuan surat kuasa wakil atau
perintah mahkamah akan digunakan di dalam menjayakan penipuan ini. Trend jenayah pemalsuan surat
kuasa wakil (PA) atau perintah mahkamah ini sangatlah membimbangkan dan boleh mencemar institusi
kehakiman negara. Pelbagai modus operandi dengan menggunakan suratan palsu telah dilakukan oleh
penjenayah bagi menjayakan kegiatan jenayah mereka. Secara praktikalnya, modus operandi ini telah
berjaya memperdaya pihak pejabat tanah sehingga menyebabkan penipuan pendaftaran tukar hakmilik
berjaya dilaksanakan. Kebanyakan kes hanya disedari oleh pemilik tanah asal setelah mereka hadir
untuk pembayaran cukai tanah, tapak tanah mereka dibangunkan atau secara kebetulan mereka
membuat semakan di pejabat tanah.
3
4. ISU-ISU PENIPUAN DALAM URUSAN PINDAH MILIK TANAH
Melalui siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, beberapa jenis modus operandi yang sering digunakan
oleh penjenayah telah dapat dikesan dan dikenalpasti. Dipercayai kejayaan di dalam penipuan tukar
hakmilik tanah ini banyak berpunca daripada ruangruang kelemahan yang terdedah di pejabat tanah dan
sehingga kini tiada apa-apa tindakan drastik diambil bagi mengatasi masalah ini, hingga menyumbang
kepada peningkatan kadar kes dari setahun ke setahun. Hal ini menjadi isu yang penting yang perlu
diambil tindakan dengan kadar yang segera. Antara isu-isu penipuan dalam urusan tukar hakmilik
tanah ialah :
(a) Pengenalan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB)
Didapati ada pihak mengambil kesempatan dengan bantuan pihak dalaman di pejabat tanah untuk
mendaftarkan pemilikan tanah semasa proses pemindahan daripada daftar manual kepada sistem
berkomputer. Pejabat Tanah dan Galian telah melantik syarikat swasta untuk mencipta dan
melaksanakan program bagi sistem ini. Seterusnya syarikat tersebut juga telah dipertanggungjawabkan
untuk memasukkan data berkaitan tanah ke dalam sistem ini.
Bagi mempercepatkan proses kemasukan data beberapa pekerja kontrak telah diambil oleh syarikat
tersebut yang mana seterusnya mereka ini telah diserap sebagai pekerja kontrak di pejabat tanah bagi
tujuan memudahkan sistem tersebut dikendalikan di masa hadapan. Pekerja kontrak ini juga semasa
urusan kemasukan data secara tidak langsung telah meningkatkan pengetahuan mereka tentang
program (SPTB) ini. Semasa proses kemasukan data tersebut juga, beberapa orang kakitangan
peringkat pengurusan telah diamanahkan untuk memperakui kemasukan data tersebut dan terdapat
sebahagian dari mereka telah membenarkan kakitangan rendah dan kontrak menggunakan kod laluan
mereka untuk tujuan tersebut. Keduadua keadaan ini memberi peluang kepada kakitangan bawahan dan
kontrak melakukan penipuan semasa urusan kemasukan data-data tanah ke dalam SPTB.
(b) Kes-kes berkaitan dengan tanah yang tidak wujud melibatkan tanah di Sabah
dan Sarawak
Di dalam hal ini urusan perniagaan yang dibuat pada peringkat awalnya adalah berkenaan dengan
penyewaan tanah dan perkongsian perniagaan. Kemudian penjenayah akan beralih perbincangan
kepada urusan perkongsian pembelian tanah dengan cara memperdayakan mangsa dengan
menunjukkan dokumen hakmilik tanah palsu. Mangsa akan berasa yakin dan kemudiannya
mengeluarkan modal untuk pembelian tanah berkenaan. Begitu juga bagi kes-kes yang lain di mana
apabila penjenayah mengemukakan dokumen hakmilik tanah palsu asal, maka pembeli berasa yakin dan
urusan lanjut akan diteruskan untuk transaksi tanah tersebut. Malah dokumen berharga ini apabila
dikemukakan ke pejabat tanah, ianya akan diterima sebagai tulin dan urusan pindah milik berjaya
4
dilaksanakan. Hasil siasatan yang dijalankan dipercayai dokumen hakmilik kosong dan maklumat
berkaitan tanah diperolehi oleh penjenayah daripada kakitangan pejabat tanah sendiri.
(c) Penggunaan Perintah Mahkamah Tinggi Untuk Mendaftar Pemilik Baru
Pejabat Tanah didapati tidak membuat apa-apa semakan lanjut dengan pihak mahkamah yang
mengeluarkan perintah berkenaan atas alasan tidak mahu ingkar kepada perintah mahkamah. Lagipun
perkara itu bukanlah menjadi tanggungjawab pihak pejabat tanah. Kebanyakan penjenayah yang
menggunakan perintah mahkamah palsu sebagai instrumen bagi urusan tukar hakmilik tanah hanya perlu
memasukkan nombor kes yang didaftar di mahkamah dan meletakkan cop timbul (seal) mahkamah
berkaitan bagi menunjukkan perintah tersebut seperti perintah tulin. Kakitangan pejabat tanah yang tiada
pengetahuan tentang urusan mahkamah dan tentang rupa bentuk perintah mahkamah akan
menganggap perintah tersebut sebagai perintah yang benar dengan hanya melihat nombor daftar
mahkamah dan cop timbul (seal) mahkamah. Ciri-ciri penting yang kebiasaannya terkandung di atas
perintah-perintah mahkamah tidak diambilkira.

(d) Memalsukan Tandatangan Pemilik Tanah Di Atas Borang Tukar Hakmilik
Tanah (Borang 14A)
Borang 14A adalah merupakan satu suratan berharga kerana ia merupakan dokumen penting bagi
menunjukkan pemilik tanah bersetuju memindah milik tanahnya kepada pihak lain. Antara perkara yang
dirujuk di atas borang tersebut ialah tandatangan pemilik yang diturunkan di hadapan peguam yang
menguruskan penjualan ini. Walau bagaimanapun, pihak peguam juga boleh tertipu jika kad pengenalan
pemilik tanah dipalsukan dan borang tersebut ditandatangani oleh seseorang yang menyamar sebagai
pemilik tanah. Isunya tidak ada satu mekanisma untuk mengesahkan bahawa tandatangan tersebut
datangnya daripada pemilik tanah sebenar dan kakitangan pejabat tanah juga tidak membuat
perbandingan ke atas tandatangan pemilik tanah yang disimpan di pejabat tanah. Proses perserahan
dokumen di pejabat tanah juga tidak memerlukan kehadiran tuanpunya tanah secara persendirian dan ini
menyebabkan pindahmilik mudah dijalankan.

(e) Penggunaan Borang Jadual 1, KTN Aturan 2, Iaitu Borang Permohonan Tanah
Kerajaan Dan Kuasa Mutlak Kepada Jawatan Kuasa Hal Ehwal Tanah (JHEAT)
Daerah Untuk Meluluskan Permohonan Tersebut
Tiada syarat-syarat kelayakan untuk memohon, borang yang tidak diselaraskan dan ringkas, prosedur
yang ringkas dan kelulusan diberi tanpa kehadiran badan bebas atau pemohon sendiri, yang
menyebabkan kakitangan pejabat tanah terdedah kepada suasana selesa untuk memiliki tanah kerajaan
atau mengamalkan rasuah.5

(f) Penggunaan Surat Kuasa Wakil
Untuk membolehkan sesuatu surat kuasa wakil (PA) digunapakai, ianya hendaklah disaksikan sekurangkurangnya oleh seorang Pesuruhjaya Sumpah. Bagi mengesahkan surat kuasa wakil (PA), ianya  hanya perlu didaftarkan di Mahkamah Tinggi dan kemudiannya didaftarkan di pejabat tanah. Setelah surat
kuasa wakil (PA) ini didaftarkan, transaksi boleh dijalankan dan pihak pejabat tanah akan memproses
segala transaksi melibatkan surat kuasa wakil (PA) tersebut tanpa mempersoalkan kesahihan surat
berkenaan.

(g) Perserahan Atau Pemungut Dokumen Tidak Dikenalpasti Identitinya
Dalam pengendalian siasatan polis, keterangan mengenai hubungkait dokumen dengan penjenayah
sangatlah penting. Kebiasaannya penjenayah akan menggunakan orang perantaraan untuk berurusan
dengan pejabat tanah. Kegagalan mengenalpasti individu yang membuat serahan dokumen yang
dipertikaikan akan menyebabkan penjenyah tidak dapat dihadapkan ke muka pengadilan. Rekod yang
disimpan di pejabat tanah ialah nama peserah atau pemungut dan tiada butiran kad pengenalan dicatat
untuk membolehkan pihak polis mengesannya.

(h) Keselamatan Fail Dan Sistem Pemfailan Yang Tidak Terurus Dan Lemah
Ada kalanya pihak polis memerlukan dokumen tertentu dari fail berkaitan tanah yang disiasat.
Permohonan dibuat, tetapi dokumen gagal dikemukakan oleh pejabat tanah dengan memberi pelbagai
alasan. Apabila semakan dibuat ke atas fail yang berkaitan didapati semua dokumen hanya diletakkan di
dalam fail dan tidak diikat atau difoliokan.

(i) Keselamatan Dokumen Dan Kawalan Bilik Kebal Di Pejabat Tanah
Prosedur telah ditetapkan bagi urusan di bilik kebal, tetapi dilanggar bagi mempastikan proses harian
berjalan dengan lancar. Kakitangan boleh keluar masuk tanpa sekatan/rekod, dan tiada catatan dibuat di
atas pengambilan atau kemasukan dokumen. Kebocoran maklumat dan dokumen dari bilik kebal tidak
dapat dikesan dan kesempatan ini akan digunakan sepenuhnya oleh kakitangan pejabat tanah
yang tidak amanah.

(j) Kakitangan Kaunter Hadapan Yang Kurang Berpengetahuan Tentang Prosidur
Pengendalian Dokumen
Kakitangan yang bertugas di kaunter merupakan barisan hadapan pejabat tanah. Pelanggan akan
menyerah dan memungut dokumen di kaunter hadapan. Jika semakan teliti tidak dijalankan, dokumen
palsu akan diterima sebagai tulen.
Hubungan dengan pelanggan juga perlu dihadkan supaya kesempatan tidak diambil oleh pelanggan
pejabat tanah. Ada kes-kes di mana kakitangan pejabat tanah pernah bekerjasama dalam melakukan
6 perkara-perkara yang di luar prosidur dengan pelanggan. Mereka kemudiannya diugut dengan perbuatan
lampau mereka itu. Akhirnya mereka sendiri terlibat secara lansung dengan sindikit penipuan tukar
hakmilik tanah.

5. CADANGAN / TINDAKAN
a) Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) merupakan satu pendekatan kepada proses kerja
yang baik dan mengikut arus perkembangan global. Masalah yang timbul ialah pada peringkat sistem ini
mula berfungsi untuk kemasukan data dan pengeluaran geran baru mengikut sistem tersebut. Oleh
kerana terdapat penipuan penukaran pemilik tanah semasa kerja-kerja kemasukan data tersebut, satu
unit audit dalaman perlu digerakkan bagi menyemak semula status-status pemilikan tanah yang
mencurigakan. Jika terdapat unsur-unsur penipuan, maka siasatan dalaman perlu dilaksanakan bagi
mengenalpasti kakitangan yang terlibat atau dibuat laporan polis.
b) Dokumen hakmilik tanah merupakan satu bentuk cagaran berharga dan semestinya keselamatan dan
kawalan terhadap dokumen ini perlu diketatkan. Dokumen ini hendaklah mempunyai ciri-ciri keselamatan
dan diwujudkan siri nombor. Dokumen dokumen hakmilik ini perlulah disimpan dan dikawal dengan
teratur seperti jika hilang dibuat laporan dan jika tersalah cetak atau rosak perlulah dimusnahkan
mengikut garis panduan keselamatan. Akses ke atas dokumen-dokumen seperti ini perlulah juga
dihadkan.

c) Perintah Mahkamah merupakan satu arahan yang perlu dilaksanakan kehendaknya. Jika ingkar,
seseorang boleh dikenakan tindakan kerana menghina mahkamah. Walau bagaimanapun tidaklah
menjadi satu kesalahan jika semakan dibuat bagi mengesahkan ketulenan perintah tersebut. Dalam
waktu yang sama kakitangan hadapan perlulah mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri penting yang
kebiasaannya tertera di atas perintah mahkamah seperti nama hakim yang mengeluarkan perintah,
nombor rujukan saman, cap timbul mahkamah (seal) dan kebiasaannya mahkamah yang
bertanggungjawab ialah mahkamah tinggi di mana tanah tersebut berada.

d) Borang 14A merupakan instrumen yang digunakan bagi tujuan menukar pemilikan tanah dan ianya
juga merupakan penyumbang tertinggi dalam penipuan urusan pertukaran hakmilik tanah. Penjenayah
kebiasaannya akan mengemukakan identity palsu dan seterusnya memalsukan tandatangan pemilik asal
pada borang tersebut.
Mekanisma terbaik bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mengwujudkan kad contoh tandatangan
pemilik tanah seperti mana menjadi amalan institusi kewangan / bank. Selain itu, prosedur tertentu juga
perlu dirangka untuk mencari satu kaedah tentang tatacara penurunan dan penyaksian tandatangan oleh
pihak-pihak yang terlibat dalam urusan tanah kerana didapati ada juga peguam / pesuruhjaya sumpah
yang menyaksikan sesuatu proses urusan tanah tidak mengikut prosedur yang sepatutnya.
7
e) Permohonan tanah milik kerajaan oleh orang awam merupakan salah satu daripada cabang tugas
pejabat tanah dan kebiasaannya perlaksanaannya dibuat di peringkat daerah. Bagi mengelakkan
pemalsuan dan penipuan serta perlakuan rasuah oleh kakitangan dalaman, prosedur dan proses
permohonan tanah kerajaan perlulah dikaji semula. Selain itu Jawatan Kuasa Hal Ehwal Tanah (JHEAT)
Daerah yang diberi kuasa untuk meluluskan permohonan tanah perlulah dihadiri oleh badan bebas dan
boleh memanggil pemohon jika perlu. Tujuannya adalah untuk mengesahkan bahawa
pemohonnya adalah tulen.

f) Prosedur untuk mendaftar Surat Kuasa Wakil (PA) ke pejabat tanah perlu dikaji semula supaya
pemalsuan dan penipuan dapat dielakkan. Kebanyakan kes penipuan yang melibatkan surat wakil kuasa
berlaku apabila pihak pejabat tanah menerima dokumen palsu tersebut sebagai tulen tanpa membuat
semakan pengesahan dengan alas an bahawa ia bukanlah tugas pihak tersebut.

g) Penyerah atau pemungut dokumen perlu dikenalpasti identitinya untuk memudahkan dan melancarkan
sebarang siasatan polis yang mungkin dijalankan kemudian nanti. Pada masa kini, laporan perserahan
dan pemungutan hanya mencatit nama orang yang membuat perserahan atau pemungutan sahaja. Butirbutir
orang yang hadir ke pejabat tanah untuk melaksanakan tugas ini adalah sangat penting jika sesuatu
siasatan dijalankan kemudian hari untuk mengesan orang-orang yang terlibat.

h) Keselamatan dan pengendalian fail perlu dipertingkatkan. Sistem pemfailan perlu dikemaskini supaya
helaiannya tidak hilang / tercicir. Setiap dokumen berkaitan tanah tidak kira sama ada datang dari pihak
luar atau dalaman adalah penting. Adakalanya dokumen lama perlu dirujuk semula bagi menentukan
kesahihan sesuatu maklumat. Memfoliokan dokumen juga perlu supaya sesuatu dokumen mudah
dikesan di dalam fail berkenaan.

i) Prosedur keselamatan dan kawalan bilik kebal di pejabat tanah telah ditetapkan dan perlu dipatuhi oleh
semua kakitangan. Setiap keluar masuk dokumen perlu direkod dan jika transaksi harian terlalu banyak,
kakitangan yang bertanggungjawab menjaga bilik kebal hendaklah ditambah. Keselamatan dokumen di
pejabat tanah juga perlu dipertingkatkan. Dokumen-dokumen di pejabat tanah perlu diklasifikasikan
semula seperti hakmilik tanah kosong dan borang 14A yang telah lengkap, Perintah Mahkamah / Surat
Wakil Kuasa yang telah difailkan di pejabat tanah, borang-borang gadaian yang telah diisi.

j) Kualiti kakitangan kaunter hadapan perlu ditingkatkan seperti pengetahuan tentang sistem
pengendalian dokumen, mengenalpasti dokumen tulen atau palsu dan hubungan serta had layanan
terhadap pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga perlu mesra tetapi dihadkan supaya kesempatan
tidak diambil oleh pelanggan pejabat tanah.

No comments:

Post a Comment

NEGARAKU MALAYSIA!!

Untuk Negaraku TELAH BANYAK KITA KECAPI BERSAMA  BERKONGSI SUKA DAN DUKA  KEPELBAGAIAN BUKAN PEMISAH, MALAH MENGUATKAN JALIN...